สวัสดี เราเอง...

เพิ่งกลับมาจากอ่านหนังสืออย่างหนัก (สองชม. หนักป้าเอ็งสิ)

เบื่อมากเรยค่ะเจ้าชีวิตช่วงสอบเนี่ย อาจารย์ให้แนว (ตรงๆ) ให้ท่อง เอ๊ย ให้อ่าน มากเกินไป หัวจะแตกค่ะ ว่างๆเลยคิดว่าจะอัพเรื่องอะไรดีนะ จนมานึกเรื่องนี้ได้

วันนี้จะมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับ สการ์ (scar) แฟชั่นใหม่ (ไม่รุใหม่จริงเป่า) ที่เห็นว่าจะมาแรงในไทยตอนนี้

พอดีวันก่อนได้รับ FW. เมล์จากใครคนหนึ่ง ซึ่งใครคนนั้นจะส่ง FW. เมล์มาทุกวันค่ะ จนตอนนี้ในบ็อกซ์มีแต่ FW.เมล์เต็มไปหมด เราชอบดูรูปนะคะ บางอันน่าสนใจ บางอันก็ดูแล้ว แต่เรื่องอ่านนี่ขี้เกียกอ่ะ

เปิดมาก็เจอภาพอันน่าสยดสยอง (ซึ่งก็มีหลายๆเมล์ที่สยองกว่านี้มากมาย)

หลายคนอาจเคยเห็น เคยได้ยินมาแล้ว แต่เราเพิ่งเคยเห็นและได้ยินค่ะ อาจเป็นเพราะห่างไกลจากข่าวสารบ้านเมืองของกำพรืดบ้านเกิดไปนาน ยังไงก็ขออภัยด้วยเน้อ ฮ่าๆ

Photobucket

"สการ์" (Scar) คือการกรีดผิวหนังให้เป็นรอยแผลเป็น เป็นรูปต่างๆคล้ายๆการสัก แต่การสักมันคือการจิ้ม ทิ่ม แทง แต่อันนี้มันคือการ กรีดดด โอ้วว ไม่ต้องบอกเรยว่าเจ็บมั้ย ลองเอาดินสอกดมากรีดดูก่อนพองามแล้วกัน ฮ่าๆ (ล้อเล่นค่า ใครฉลาดน้อยก็ทำไปเน้อ เค้าบอกว่าตอนนี้กะลังมาแรงที่ไทย (จริงเป่าคะบอกหน่อย )

เค้าบอกว่า เค้าใช้มีดอันเดียวก่ะที่หมอเค้าใช้ผ่าตัดอ่ะ (โอ้วว) โดยเลาะผิวหนังด้านนอกออก (กรี๊กกกก คร่อก) ห้ามกรีดลึกเกินเพราะจะโดนเส้นเลือด  

ลายๆหนึ่งก็ต้องใช้เวลาทำเป็นชม. ถ้าง่ายหน่อยก็คงเร็ว แต่ก็คงเจ็บแหง ส่วนราคาก็จะแพงกว่าการสักประมาณ 2-3 เท่า ตั้งแต่ 3,000-10,000 บาท (แต่เราว่าคงแพงกว่านั้น เพราะบวกก่ะค่ายาอื่นๆที่ตามมาอีกเป็นบาน มั้ง วะหะๆๆๆ

มาดูภาพกันดีกว่า..

Photobucket
หล่อนดูชิวจังนะ คงคิดว่าคนเกาหลังให้อยู่มั้งเนี่ย

Photobucket
แกต้องแดกไรมาแน่ๆเรยว่ะ


Photobucket
อย่าคิดว่ามันเป็นหนังไก่เชียวล่ะ

Photobucket
บ้าไปละ เลือดซิบ

Photobucket
ก็โอเคนะ โหะๆ

Photobucket
ก็งามดี (แต่เจ็บว่ะ)

เค้าบอกอีกว่า หลังจากนั้นหมอก็จะให้ยาแก้ปวดมากิน จนประมาณ 2-3 อาทิตย์ แผลก็จะกลายเป็นแผลเป็น แล้วมันก็จะนูนๆขึ้นมา น่าเกลียดๆ โอ่ย (แล้วแต่คนมองค่ะเจ้า)

Photobucket
นูนขึ้นมาอย่างพี่ดำเนี่ย ชอบเป่าอ่ะ??

 
ก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงกันนะคะ การสักมันก็สวยดี แต่การกรีดนี่รับไม่ไหวเล็กน้อยอ่ะ แล้วแต่คนจะมองค่ะ ที่เขียนมาก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัว อย่าว่ากันเลยนะคะ หนูยังเด็กกก ฮ๋าๆ  

 


ปล.เค้าที่บอก คือใครกัน??

ปล.รบกวนรดน้ำให้หน่อยน้าคะ แห้งมากเรย ฮ่าๆ
ปล.ยังคิดไม่ออก ฮ่าๆ

 

สวัสดี...

edit @ 9 Jun 2009 23:05:57 by อาผิง

Comment

Comment:

Tweet

ดีนะ ! ช่าง พอลอกหนังเสร็จแล้ว ก็เอามาทอดขายย

โรยเกลือนิด พริกไทยหน่อย ,,, เยี่ยมม นะ LIkE ที๊

:D

#64 By lOmO on 2011-08-29 20:01

comment3, çíàêîìñòâà ñåêñ òðàõ ëþáîâíèêè, çíàêîìñòâî ëåñáèÿíîê â óôå, äîñêà îáúÿâëåíèé íà òåìó ñåêñ çíàêîìñòâà,

#63 By Ctuuppat (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:59

comment4, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êëåâûì ïàðíåì, çíàêîìñòâà íà ÷àñ ùåëêîâî, çíàêîìñòâà â çàðàéñêå, âåëèêèå ëóêè çíàêîìñòâà äåâóøêè,

#62 By Uhzyelmb (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:36

comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå äçåðæèíñêîì, çíàêîìñòâà íåñâèæ, çíàêîìñòâî ñ êðóòûìè äåâóøêàìè,

#61 By Pacdqmfm (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:02

comment2, çíàêîìñòâà ãîðîäà ïåíçà, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâà ñ öåëüþ ãðóïïîâîãî ñåêñà,

#60 By Lstriezx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:50

comment6, çíàêîìñòâà îí îíà, çíàêîìñòâà â àðòåìîâñêå óêðàèíà, âåñåëûé ïîñåëîê çíàêîìñòâà,

#59 By Lqkogrxd (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:39

comment5, àðìåíèÿ ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ áëÿäüþ, ïðîñòèòóòêè èíòèì íèæíèé íîâãîðîä,

#58 By Exjkxfqq (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:28

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñåìåéíûìè ïàðàìè â àëìàòû äëÿ èíòèìà, èíòèì çíàêîìñòâà ñåêñ çà äåíãè, çíàêîìñòâà ïî çàïîðîæñêîé îáëàñòè,

#57 By Xudrzngo (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:17

comment6, áåëàÿ öåðêîâü èíòèìíûå óñëóãè, çíàêîìñòâà äåâóøêè ìàçîõèñòêè êìâ, çíàêîìñòâà ã ãðóçèÿ,

#56 By Siyqfkro (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:05

comment5, çíàêîìñòâà íîðâåãèÿ, ñûçðàíü çíàêîìñòâà ñåêñ óñëóãè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äåñíîãîðñê, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñ íåãðåòÿíêàìè,

#55 By Wupkllmw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:54

comment4, çíàêîìñòâà êûðãûçòàí, çíàêîìñòâî ïåðìü, çíàêîìñòâà âñòðå÷è âå÷åðà,

#54 By Sqzoangd (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:42

comment1, çíàêîìñòâà ãîðîäà ïåðìñêîãî êðàÿ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íîâîñèáèðñêà, çíàêîìñòâî â êîñòàíàå, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà òðàíñóàëû,